Website ontwikkeld en gesponsord door Piozum.
Piozum

Home

NIEUWS

 • AFSCHEID FRANS LANDER
 • AFGELASTING FUNDRAISING DINNER OP 23 MAART 2013
 • CONCLUSIES ONTBIJTSESSIE MILLENNIUMDOELEN VAN 2 MAART 2013
 • FUNDRAISING DINNER OP 23 MAART 2013
 • JAARVERSLAG 2012
 • VERLENGING INZAMELINGSACTIE OUDE MOBIELTJES
 • ONTBIJTBIJEENKOMST 2 MAART 2013
 • DRINGEND 1E HULP GEVRAAGD VOOR NIEUWE AIDSWEZEN MET ONDERVOEDING
 • BURGERCOMITÉS VAN STEINHAGEN EN WOERDEN ZETTEN ZICH IN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
 • KALENDER MET FOTO'S VAN AFRIKA
 • NOGMAALS VERLENGING INZAMELACTIE OUDE MOBIELTJES
 • ANBI-STATUS
 • VERLENGING INZAMELACTIE OUDE MOBIELTJES
 • AANVULLING INZAMELADRESSEN OUDE MOBIELTJES
 • KINDEREN IN AFRIKA NAAR SCHOOL DANKZIJ UW OUDE MOBIELTJE
 • AFSCHEID TIENEKE LANDER VAN BURGERCOMITÉ
 •  WISSELING VAN DE WACHT
 • “HAAL DE LENTE IN HUIS OP DE KERSTMARKT VAN WOERDEN”
 • OFFENER BRIEF STEINHAGEN
 • BRIEF AAN WOERDENSE BEDRIJVEN
 • FOLDER BIJ BRIEF AAN WOERDENSE BEDRIJVEN
 • PROJECT MOTHER OF MERCY: OPNIEUW VERNIELINGEN AAN SCHOOL
 • FUNDRISING DINNER UITGESTELD
 • UITNODIGING FUNDRAISING DINNER OP 14 MEI 2011
 • VERSLAG BIJEENKOMST STEINHAGEN-WOERDEN 3 APRIL 2011
 • BRIEF NAAR KENIA
 • PERSBERICHT WATERSNOOD BENIN
 • DREIGENDE BEZUINIGING
 • GESLAAGDE SPONSORACTIES KINDEREN BENIN
 • UITNODIGING FUNDRAISING DINNER OP 15 MEI
 • BEZOEK UIT STEINHAGEN OP 17 EN 18 APRIL
 • WOERDEN MILLENIUMGEMEENTE
 • RONDE TAFELGESPREK 26 JANUARI 2010
 • AFSCHEID DIETER HALLE JUNI 2009
 • JUMELAGE WOERDEN-STEINHAGEN

Afscheid van onze secretaris Frans lander.

Op 1 mei 2013 neemt Frans Lander afscheid van het Burgercomité, vanaf het begin is Frans Lander nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Burgercomité. Met enorme energie en met oog voor de nationale- en internationale ontwikkelingen betreffende Ontwikkelingssamenwerking heeft hij zijn taak als Secretaris uitgevoerd. Het Burgercomité Woerden raakt na Tieneke Lander weer een van de drijvende krachten kwijt.

In kleine kring wordt op 20 en 21 april afscheid genomen van Frans, tezamen met een delegatie van het Bürgerkomitee Steinhagen.Afgelasting fundraising dinner op 23 maart 2013
9-3-2013

Omdat zich maar twee deelnemers voor het geplande fundraising dinner op 23 maart hebben aangemeld, zijn wij helaas genoodzaakt dit diner af te gelasten.

Conclusies ontbijtsessie Millenniumdoelen van 2 maart 2013 in Concordia
7-3-2013

Aanwezig:
1. De stichting Fosdis (2)
2. Child's Hope of Destiny(2)
3. Wereldwinkel Woerden (2)
4. MOV Harmelen (2)
5. EZAKA(2)
6. Stichting Zending en Opwekking (2)
7. stichting Woerden helpt Roemenië (1)
8. World Servants (1)
9. Stichting Geef hun Hoop (1)
10. Diakonie Open Poort (prot. Gemeente), Harmelen (2)
11. Bouwen met de Bouma’s (2)
12. Regentencollege ger. Wees- en oude lieden tehuis (1)
13. Stichting Woord en Daad (1)
14. Stichting Kesude (1)
15. Stagiaires Minkema- en Kalsbeekcollege (4)
16. Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden (5)
Totaal aantal deelnemers: 31

1. Opening
Wijnand van de Hoef heet de aanwezigen als voorzitter van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking van harte welkom. Hij geeft in het kort de bedoeling van de bijeenkomst aan alsmede de activiteiten van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking.

2. Presentatie
Vervolgens krijgen de aanwezigen de gelegenheid te genieten van het welvoorziene ontbijt en geeft Frans Lander, al secretaris van het Burgercomité een presentatie van wat er met de Millenniumdoelen is bereikt. Hiervoor zij verwezen naar het ter gelegenheid van de bijeenkomst uitgegeven krantje met daarin tevens een korte beschrijving van wat bereikt is en van de aanwezige organisaties, die zich allen richten op de verwezenlijking van één of meerdere millenniumdoelen. Tevens maakt hij de uitslag bekend van de enquête over koopgedrag in Woerden, in december en januari jl. gehouden met hulp van de vier aanwezige leerlingen van het Minkema– en Kalsbeekcollege in het kader van hun maatschappelijke stage. Ze krijgen hiervoor een hartelijk applaus.
Uit de enquête blijkt dat betrekkelijk veel mensen in Woerden over het algemeen wel nadenken over wat ze kopen.
Vraag 1:
Let u op waar het product wordt gemaakt? ja: 39%, nee: 37%, soms: 22%
Let u op hoe het product wordt gemaakt? ja: 38,5%, nee: 36,7%; soms: 24%
Let op het keurmerk? ja: 55%, nee: 20%, soms: 24%
Koopt u wel eens Fair Trade producten? Ja: 45%, nee: 31%, soms: 31%
Koopt u wel eens biologische producten? Ja: 49% nee: 20% soms: 29%

3. Korte presentatie aanwezigen
De aanwezigen stellen zich in kort voor waarbij ze in belangrijke mate kunnen verwijzen naar het millenniumkrantje.

4. Discussieronde
In een tweede powerpointpresentatie wordt de aanwezigen een aantal vragen voorgelegd over:
• Projectcriteria
• Financiering van de projecten
• Monitoring van de projecten en
• De mogelijkheid een Fair Trade gemeente te worden, zulks in het kader van hets streven van de provincie Utrecht een Fair Trade provincie te worden.
De volgende suggesties worden ter discussie voorgelegd:

I. Mogelijke criteria voor toewijzing/ financiering projecten ontwikkelingssamenwerking
Inhoudelijk
1. Op welke doelen is het project gericht: primaire gezondheidszorg/ zorg, voedselvoorlichting, alfabetisering, onderwijs en opleiding, kleinschalige economische activiteiten, zoals voedselverwerking, landbouw, watervoorziening/sanitatie, dit alles met al doel de verbetering van de levensomstandigheden van de allerarmsten en sociale positie verbetering waardoor men op den duur zichzelf kan redden.
2. Doelgroep(en)
3. Schaal van het project in relatie met bevolkingsaantal en samenstelling bevolking
4. Aard van het project: politiek/levensbeschouwelijk….
5. Duurzaamheidsaspecten; langetermijnperspectief.
Context
6. Het project moet zijn gebaseerd op de behoeften die uit de doelgroep zelf voortkomen.
7. De aanwezigheid van lokale ondersteuning/ de relatie met lokaal en/of regionaal bestuur
8. Relatie met (plaatselijke) ontwikkelingsorganisaties. NGO’s
9. Eventuele relatie met organisatie of personen uit Woerden
Financiering
10. Financiële ondersteuning door derden/ eigen financiële bijdrage/investering door doelgroep/lokale organisaties
11. Vorm van de financiering: gift, soft lening of microkrediet, beurzen (bijv. voor opleiding), ondersteuning met materiaal (apparatuur/ kleding/ etc. kosten verscheping/vervoer)
Welke kosten worden gefinancierd: Structurele of incidentele loonkosten
Structurele/ jaarlijks terugkerende kosten
Eenmalige projectkosten, zoals bouw van een school/ inrichting klaslokaal/ ziekenhuis/
aanschaf materiaal/ landbouwmateriaal/vee….
Organisatiekosten ter plaatse/ overhead/ administratiekosten
Vervoerskosten/ vervoersmiddelen (auto/ ambulance/ bromfiets..)
12. Kosten organisatie in Nederland: administratie/ vergoedingen/ reiskosten, reiskosten bij bezoek aan ontwikkelingsproject, PR-kosten.
Logistiek
13. Welke eisen worden gesteld aan de beschrijving van het projectvoorstel (inhoud/begroting/ planning/ lange termijn perspectief/ voorgangsbewaking e.d.)
14. Welke verantwoordingsplicht na afloop/ tijdens project: deugdelijke inhoudelijke en financiële verslaglegging/ met foto’s en onderbouwing.

II. Mogelijke fundraising activiteiten
sponsoring door bedrijven, jaarlijkse contributies (studiebeurs/donateurs/ vrienden van...)
inzameling en verkoop van meubilair e.d. ,verkoop artikelen/ kerstmarkt/ kerstkaarten of kerstartikelen,veiling bijv. antiek, openbare verkoop kunstwerk
acties met scholen/ wedstrijd/ scholieren- quiz, fundraising dinner, actie met kerken sponsorloop, acties ter gelegenheid van een verjaardag/ jubileum/ opening collecte,. giften in natura, acties op Koeienmarkt/ graskaasdag,. benefiet concert, acties met winkeliers/ cafés/restaurant

III. Monitoring projecten
Rapportages, films, bezoek aan de projecten, bezoek van ontwikkelingsprojectverantwoordelijken aan Nederland, getuigschriften/diploma's e.d., inschakeling NGO's ,overige vormen

De daarop volgende discussie levert een aantal zeer interessante observaties op m.b.t. de inhoud van de projecten:
• Het is van groot belang dat de organisaties rechtstreekse contacten hebben met de projecten en daardoor goed weten welke noden er zijn; email-verkeer is daabij zeer bruikbaar gebleken.
• Het belang van de eigen inbreng, soms ook financieel van de lokale projecten, zelfwerkzaamheid, als voorbeeld worden genoemd het meebetalen van schoolgeld,
de bouw van eens school. Participatie van de doelgroep is cruciaal.
Het belang van het betrekken van ouders bij projecten voor kinderen, zoals onderwijs en de training van gehandicapte kinderen.
• Het verminderen van tegenstellingen tussen groepen (minderheidsgroepen, etnische tegenstellingen, stammen e.d.). Het project, mogelijk opgezet vanuit of met behulp van een bepaalde (etnische) groep dient de gehele plaatselijke bevolking ten goede te komen.
• Een goede begeleiding van het project door deskundigen De aanwezigheid van Nederlanders ter plaatse, betrokken bij het project of van Nederlandse bedrijven kan daarbij vaak van doorslaggevend belang zijn.
• De projecten dienen uiteindelijk te leiden tot grotere onafhankelijkheid van donoren, door het genereren van eigen inkomsten (landbouw, veeteelt), door steun (lokale) overheden, bijvoorbeeld het overnemen van een school en de salariskosten
Dit vergt vaak een mentaliteitsverandering van de lokale bevolking; men moet leren plannen voor de toekomst.
• Snel goede resultaten bereiken en waar mogelijk een goed model verspreiden met hulp overheden; het delen van kennis met andere projecten.

Wat de financiering betreft worden nog de volgende aanvullende suggesties gedaan:
• Het sturen van een persoonlijke brief met verzoek om financiële bijdrage met gebruik making van persoonlijke netwerken,
• Gebruik maken van de vastenacties van kerken i.s.m. scholen
• Planmatige adoptie van kinderen
• Miniondernemingen opzetten met scholen: de winst is voor ene ontwikkelingsproject
• Het organiseren van of deelnemen aan een braderie
• Een inzamelingsactie via statiegeld
• De organisatie van een maaltijd ter gelegenheid van wereld voedsel dag
• Een donateurskaart in samenwerking met supermarkten/winkels, bijv. voor iedere € 100, € 1 voor het goede doel
• Steun van Nederlandse bedrijven gevestigd in het ontwikkelingsland
• Gebruik maken van de Goede doelenshop (Internet) – waarbij 5% voor het goede doel wordt bestemd
• Goede doelen markt met Kerstmis, eventueel in een verwarmde kerk
De aanwezigen wijzen erop dat voor bepaalde acties het Burgercomité een coördinerende, centrale rol zou kunnen spelen.

IV. Fair Trade
De provincie Utrecht wil graag Fair Trade provincie worden. Daarvoor zijn ten minste 12 Faire Trade gemeentes actief (nu 8, waaronder IJsselstein, Utrecht, Nieuwegein, Houten, De Bilt en Zeist), en verder 20 gemeenten die op den duur Faire Trade gemeente willen worden (waaronder IJsselstein). De vraag is of Woerden dit ook zou willen.
Vereisten:
1. Lokale werkgroep
2. Instemming gemeentebestuur
3. Winkels en horeca
4. Bedrijven en organisaties
5. Media-aandacht
6. MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen

Dit betekent veel werk en het is maar de vraag of de gemeente zich hiervoor wil inspannen. Gezien het feit dat Samen voor Woerden al actief is op het plan van Maatschappelijk Verantwoord (of Betrokken) Ondernemen, wordt gesuggereerd daaraan medewerking te vragen. Voorts zou een bezoek aan Houten kunnen worden gebracht om te bezien hoe men daar de Fair Trade gemeente vorm heeft gegeven.
Er is al een Fair Trade basisschool in Woerden. Wellicht kan een kerngroep als een soort voorloper worden geformeerd.

Als slotconclusie van de geanimeerde en zinvolle bijeenkomst wordt voorgesteld nog eens bijeen te komen, bijvoorbeeld op een avond om verder met elkaar te kunnen overleggen onder meer over vormen van samenwerking.FUNDRAISING DINNER OP 23 MAART 2013
Het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden en de Rotaryclub Woerden Oude Rijn nodigen u uit voor een Afrikaanse
maaltijd waarvan de opbrengst is bestemd voor onderwijs aan kansarme kinderen in Bénin.

Kosten: € 50,00 per persoon
Inschrijvingen: secretaris Burgercomité – lanfrand@cs.com

Download de folder voor meer informatieJAARVERSLAG 2012

Download het jaarverslagVERLENGING INZAMELINGSACTIE OUDE MOBIELTJES
25-1-2013

Op dit moment hebben wij al 620 oude mobieltjes ontvangen.
Wegens dit succes wordt de inzamelingsactie voor onbepaalde tijd verlengd.

ONTBIJTBIJEENKOMST 2 MAART 2013
publicatie Woerdense Courant 23-1-2013

Alle Millennium doelen Woerden

Op zaterdag 2 maart organiseert het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking een ontbijtbijeenkomst in Concordia voor alle organisaties die zich belangeloos inzetten voor één of meerdere millenniumdoelen.

Deze doelen in 2000 opgesteld door de Verenigde Naties, te realiseren in 2015, zijn onderschreven door bijna 200 landen,
waaronder Nederland en vele gemeentes, waaronder Woerden, en luiden als volgt:

1. armoede de wereld uit;
2. alle jongens en meisjes gaan naar school;
3. vrouwen en mannen hebben dezelfde rechten;
4. kindersterkte is sterk afgenomen;
5. minder vrouwen sterven in het kraambed;
6. verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt;
7. meer mensen leven in een duurzaam milieu;
8. meer eerlijke handel, schuldenverlichting en hulp.

Doelstelling 7
Wat doelstelling 7 over duurzaamheid betreft, zijn consumenten de afgelopen weken door stagiaires van het Minkema- en Kalsbeekcollege geïnterviewd over hun koopgedrag. Gevraagd is of men bij het kopen van artikelen let op waar en hoe ze worden geproduceerd (lokale /regionale producten, kinderarbeid en dergelijke) en of men op duurzaamheidsaspecten let (bijvoorbeeld Eko producten).
Tevens is een kaart met 10 tips voor duurzaam gedrag uitgereikt.
Over de resultaten van de enquête zal binnenkort verslag worden uitgebracht.

Bijeenkomst
Bedoeling van de bijeenkomst is kennis en ervaringen uit te wisselen en de naamsbekendheid van de organisaties te vergroten.
De bijeenkomst duurt van 09.00 tot uiterlijk 11.30 uur. Deelname is gratis. De organisaties worden verzocht vooraf, maar wel uiterlijk op zondag 10 februari, informatie over hun doelen en projecten te sturen, op basis waarvan een informatie krantje over de millenniumdoelen en de organisaties zal worden opgesteld, dat breed zal worden verspreid.

Aanmelden
Hiermee nodigen wij alle betrokken organisaties uit zich voor deze bijeenkomst aan te melden. Zij krijgen dan een bevestiging
en een format voor de aan te leveren informatie over hun organisatie.
Opgave voor 5 februari bij Frans Lander via het emailadres: lanfrand@cs.com.
Informatie is ook op te vragen via dit emailadres.

Zie ook de websites: Burgercomitewoerden.nl en Woerdenmillenniumgemeente.nl.


DRINGEND 1E HULP GEVRAAGD VOOR NIEUWE AIDSWEZEN MET ONDERVOEDING
Steun deze hartenkreet uit Benin via rekeningnummer 93.09.04.508.


Aidswezen  Aidswees
BURGERCOMITÉS VAN STEINHAGEN EN WOERDEN ZETTEN ZICH IN VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Lees hier het bericht in het Haller Kreisblatt van 12 november 2012

Burgercomités van Steinhagen en Woerden


KALENDER MET FOTO'S VAN AFRIKA
Twee nieuwe leden van het burgercomité van Steinhagen hebben een kalender gemaakt met foto's van hun reizen naar Afrika. De foto's zijn te bekijken via deze website. Tevens kunt u daar per e-mail uw interesse voor een kalender (kosten EUR 20,-) aangeven.


NOGMAALS VERLENGING INZAMELACTIE OUDE MOBIELTJES
De mobieltjes actie loopt tot 31-12-2012.


ANBI-STATUS

9-7-2012

Met ingang van 1 januari 2011 heeft het Burgercomité de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Organisaties voor goede doelen die erkend zijn als ANBI zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Onder voorwaarden kunnen giften aan onze stichting afgetrokken worden van de belasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften.

Persbericht
5-6-2012

VERLENGING INZAMELACTIE OUDE MOBIELTJES

De inleveractie van oude mobieltjes van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden is verlengd tot medio juni..De opbrengst is voor onderwijs in Bénin. Op een aantal plaatsen zullen overigens het gehele jaar nog mobieltjes kunnen worden ingeleverd. De adressen zullen we binnenkort bekend maken. Met vriendelijke groet,
namens het Burgercomité,
Frans Lander, secretaris


AANVULLING INZAMELADRESSEN OUDE MOBIELTJES

16-5-2012

In aansluiting op het persbericht van 14-5-2012 (zie onder) kan gemeld worden dat inmiddels ook oude mobieltjes kunnen worden ingeleverd bij:
 • Praxis Bouwmarkt, Finse Golf, Woerden
 • Keurslagerij Van Kesteren, Kruisstraat, Woerden

Persbericht

14-5-2012

KINDEREN IN AFRIKA NAAR SCHOOL DANKZIJ UW OUDE MOBIELTJE

Onze kinderen gaan naar school, dat vinden we niets bijzonders. Maar er zijn landen waar kinderen niet naar school kunnen zonder extra steun. Daarom start het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking van Woerden in mei as. een inzamelactie van oude mobiele telefoons ten behoeve van beurzen voor wees- en ernstig verwaarloosde kinderen in Bénin (Afrika). Zonder deze beurzen krijgen deze kinderen geen onderwijs en daardoor geen kans op een menswaardige toekomst. De kinderen krijgen dank zij deze beurzen van twee zeer betrouwbare organisaties waarmee het Burgercomité al jaren nauw samenwerkt, extra levensmiddelen, schoolgeld, schoolbenodigdheden (schriften, schooluniform e.d.) en medische hulp. De opleiding is bedoeld om de kinderen een beroep te leren waarmee ze later zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Het Burgercomité garandeert dat iedere Euro ten goede komt aan deze kinderen.
Het Burgercomité zorgt voor een hele opleiding van 6 jaar van tenminste 50 kinderen.
Geef deze kinderen een kans net als onze eigen kinderen.

U kunt u oude mobieltjes inleveren op één van de volgende adressen; er staat een doos met een Afrika Benin mobiele telefoonactie-sticker gereed.

het stadhuis van Woerden
de C1000 supermarkten in Molenvliet, Tournoysveld en Snel en Polanen
Albert Heijn, Wagenstraat Woerden
De Wits' Rijwielhandel, Molenvliet
Tuincentrum Bosrand, Woerden
Supermarkt Plus in Harmelen en
de Supermarkt in Zegveld

De actie duurt de gehele maand mei. Na afloop zal bekend worden gemaakt hoeveel de actie heeft opgeleverd. Zoek in uw lade of er nog een oude mobiele telefoon ligt en vraag uw familie en kennissen om oude mobieltjes.

Zie ook www.Burgercomitewoerden.nl
informatie: lanfrand@cs.com


persbericht
27-2-2012

Tieneke Lander neemt afscheid van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden

Na 12 jaar voorzitter te zijn geweest van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden zal Tieneke Lander op zaterdag 28 april as. van 16.00 tot 18.00 uur in Concordia afscheid nemen van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden-Steinhagen. Tieneke stond zelf aan de wieg van de Burgercomités van Woerden en Steinhagen. In 1985 nam zij het initiatief tot oprichting van dergelijke comités in beide gemeenten om meer inhoud te geven aan het samenwerkingsverband tussen Woerden en Steinhagen, waartoe 40 jaar geleden door beide gemeentebesturen werd besloten. Zij deed dit omdat de Raad van Woerden voornemens was een eind te maken aan de in haar ogen weinig betekenisvolle jumelage. Dit zou, volgens haar, als een bom inslaan in Steinhagen dat altijd al meer enthousiasme voor de samenwerking wist en weet op te brengen dan Woerden. Met hulp van de SPD-fractie uit de Steinhagense gemeenteraad heeft zij de Woerdense gemeenteraad weten te overtuigen van haar voorstel. Een zestal jaren geleden wist Tieneke met verve ook te voorkomen dat het Burgercomité de door het gemeentebestuur toegekende subsidie geheel zou kwijtraken.
Tieneke's functie wordt overgenomen door Wijnand van de Hoef, reeds enkele jaren lid van het Burgercomité en sinds jaar en dag nauw betrokken bij de jumelage tussen Steinhagen en Woerden.
De samenstelling van het Burgercomité is na het vertrek van Tieneke als volgt: Marijke Engering, Marja Verhagen, Jaap van der Does, Frans Lander, secretaris, Wijnand van de Hoef, voorzitter, Rumy van den Heuvel, penningmeester en Theo Straub.
Het Burgercomité blijft zich de komende jaren inzetten voor ontwikkelingsprojecten in de armste landen van Afrika, tot stand gebracht door burgers en organisaties uit Steinhagen en Woerden.

Wisseling van de wacht
27-2-2012

De samenstelling van het Burgercomité is ingrijpend gewijzigd door het vertrek van onze voorzitter, Tieneke Lander, het vertrek van Joop Vianen en de komst van een nieuw lid, Theo Straub. Theo is al jarenlang betrokken bij ontwikkelingssamenwerking, destijds als voorzitter van "Woerden helpt Bengaladesh".
Ook is een aantal functies gewisseld. Wijnand van de Hoef is onze nieuwe voorzitter en Rumy van den Heuvel is thans penningmeester van het comité als opvolger van Jaap van der Does. Jaap, die vanaf de oprichting onafgebroken lid is van het Burgercomité, heeft jarenlang zeer nauwgezet het penningmeesterschap van het Burgercomité behartigd. Het Burgercomité is hem daar zeer erkentelijk voor. Gelukkig blijft Jaap nog lid van het Burgercomité en behoeven wij zijn kennis en inzet niet te ontberen.
Ook Joop Vianen die vorig jaar aftrad zijn we dankbaar voor zijn buitengewoon deskundige inbreng in onze vergaderingen.


“HAAL DE LENTE IN HUIS OP DE KERSTMARKT VAN WOERDEN”
14-12-2011

Tijdens de kerstmarkt van 17 en 18 december as. zal in de stand van het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking een schilderij van Gerdien Meynen, getiteld “Voorjaar” bij opbod worden verkocht. Het is een prachtig, levendig schilderij, gedurfd van kleur, waarin tulpen opbloeien in een fraaie compositie van felle tinten tegen een donkere achtergrond.

De opbrengst is bestemd voor weeskinderen in Bénin, die daardoor middels een beurzensysteem gedurende 6 jaar een volledige opleiding kunnen krijgen, inclusief de noodzakelijke aanvullende voeding, verzorging en begeleiding.

Voor een foto zie de website www.Burgercomitewoerden.nl

U kunt een bod doen bij de stand of telefonisch 06-18320568Städtepartnerschaft  Steinhagen Woerden

Gemeinde-Bürgerkomitee für Entwicklungszusammenarbeit Steinhagen
Am Pulverbach 25 • 33803 Steinhagen


Offener Brief

an alle Einwohner und Unternehmen in Steinhagen
Gemeinde-Bürgerkomitee für
Entwicklungszusammenarbeit
Steinhagen

Am Pulverbach 25
33803 Steinhagen

Tel.: 05204 / 99 72 05
Fax: 05204 / 99 72 25

www.buergerkomitee-steinhagen.de
mail: kontakt@buergerkomitee-steinhagen.de

Steinhagen, den 08.12.2011

„Viele kleine Leute an vielen kleinen Orten, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“
Afrikanisches Sprichwort


Liebe Mitmenschen,

die Festtage nähern sich wieder und es beginnt die Zeit der Geschenke, Weihnachtspakete und Weihnachtsmärkte. Da jetzt viel Geld für die Festtage ausgegeben wird, fragen wir Sie, ob Sie auch bereit wären, einen winzigen Teil dieses Geldes für eines unserer gemeinsamen Projekte in Afrika zu spenden.

Schon für 140,00 € im Jahr ist es für Sie möglich, einer Aidswaise zu helfen. Für diesen Be-trag bekommt das Kind neben einer ausreichenden Ernährung auch eine soziale Betreuung und es ist ihm möglich, eine Schule zu besuchen. Schon seit 22 Jahren betreuen zwei groß-artige Frauen, unsere Maries (Marie Legba und Marie Adegnika) Aidswaisen im Benin mit derzeit 46 Stipendien, die wir zur Verfügung gestellt haben.

Oder Sie können mit einem einmaligen Betrag von nur 5,00 € die Augenuntersuchung eines Kindes in der Augenarztpraxis von Salus Oculi Benin finanzieren. Die Augenuntersuchung eines Erwachsenen kostet 6,00 €. Die Operation eines Kataraktes (Grauer Star) kostet ca. 300,00 €.

Mit einem kleinen Betrag könnten Sie ebenso die St. Joan Ark Pre School, eine kleine Grundschule in Nairobi, Kenya, bei der Beschaffung von Unterrichtsmaterial und Inventar unterstützen. Neben Frühstück und Mittagessen kümmert sich die Schule um saubere Klei-dung für die Kinder und gibt den Kindern aus den Slum-Gebieten so eine Perspektive.

Dies ist nur eine kleine Auswahl von unseren Projekten, in denen sich die beiden
Bürgerkomitees für Entwicklungszusammenarbeit nach wie vor einsetzen wollen. Wir arbei-ten ehrenamtlich, alle Einnahmen werden für unsere Projekte eingesetzt. Außerdem be-kommen wir aus unseren Projekten Berichte und Bilder, so dass wir belegen können, wofür Ihre Spende eingesetzt wurde. Die Projekte werden auch regelmäßig von uns besucht. Selbstverständlich bezahlen wir die Reise selbst. Sehen Sie sich unsere Website www.buergerkomitee-steinhagen.de an. Dort finden Sie die Projekte und die jeweiligen An-sprechpartner zu den Projekten.
Afrika helfen, die Millenniumsziele zu verwirklichen, das ist nur möglich, wenn alle Bürgerin-nen und Bürger zusammen mit den Unternehmen in Woerden und Steinhagen uns unterstüt-zen wollen, den vielen Menschen in unseren Projekten zu helfen. Gerade jetzt ist es der rich-tige Augenblick, den Weihnachtsgedanken in tatsächliche Hilfe an die Allerärmsten umzu-setzen, damit auch sie die Möglichkeit auf ein menschenwürdiges Leben bekommen.

Jede Spende ist dabei herzlich willkommen! Auch Sie können mithelfen! Auch mit einer be-scheidenen Spende unterstützen Sie unsere gemeinsamen Projekte. Spenden überweisen Sie bitte auf unser Spendenkonto bei der

Kreissparkasse Halle (Westf.), Bankleitzahl: 480 515 80, Kontonummer: 150 44 22.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter der Rufnummer: 05204-997-205 (während der Öffnungszeiten des Rathauses).

Herzliche Grüße und ein friedvolles Weihnachtsfest wünschen Ihnen
Tieneke Lander-Riemersma                          Holger Twistel
Bürgerkomitee Woerden                               Bürgerkomitee Steinhagen


Dieser Aufruf kam mit Unterstützung beider Bürgermeister von Woerden und Steinhagen zustande.


Hans Schmidt                                                    Klaus Besser
Bürgermeister Woerden                                  Bürgermeister SteinhagenBRIEF AAN WOERDENSE BEDRIJVEN


BURGERCOMITES
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN – STEINHAGEN


Vele kleine mensen in vele kleine dorpen, die veel kleine stappen zetten, kunnen het gezicht van de wereld veranderen
(Afrikaans spreekwoord)

Woerden, 9 december 2011

Geachte directie,

Enkele van de belangrijkste millenniumdoelen van de Verenigde Naties zijn:
• de bestrijding van honger en armoede
• onderwijs en opleiding voor alle kinderen en
• de bestrijding van ziektes.

Voor deze doelen, onderschreven door de rijks- en plaatselijke overheid, zet het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden zich gedurende al meer dan 20 jaar, actief in in voornamelijk Afrikaanse landen, waar allerlei kleinschalige projecten worden ondersteund. Het Burgercomité krijgt daarbij financiële steun van de gemeente Woerden, individuele sponsors, organisaties en enkele bedrijven. Met dit geld heeft het comité in die ruim 20 jaar veel kunnen bereiken, omdat al het geld gaat naar mensen en organisaties die wij goed kennen en volledig kunnen vertrouwen. Het gaat bovendien uitsluitend om projecten waarmee Woerdenaren of Woerdense organisaties een rechtstreekse relatie hebben.

We geven nauwelijks geld uit aan overhead, zodat wij kunnen garanderen dat elke Euro ten goede komt aan de kinderen en mensen in Afrika. Bovendien werken wij alleen in landen die redelijk stabiel zijn, zodat onze bijdrage niet verloren gaat door interne conflicten en oorlogen. De laatste jaren richt onze aandacht voornamelijk op Bénin, Ghana, Burkina Faso, Malawi en Zuid-Afrika.
Graag geven wij u een voorbeeld van de resultaten van onze activiteiten. Zo hebben twee organisaties in Bénin van Marie Adegnika en Marie Legba de afgelopen 22 jaar dank zij onze steun het volgende bereikt:
• meer dan 1500 kinderen gered van ondervoeding
• onderwijs en opleiding voor kinderen in moeilijke situaties deels via een beurzenprogramma
• het in aanzienlijke mate terugbrengen van ondervoeding door voorlichting, betere landbouw en verantwoorde voeding, zoals de toepassing van Soja
• de overdracht van kennis en vaardigheden voor kleine voedselverwerkende coöperaties van vrouwengroepen in vele dorpen alsmede het verschaffen van microkredieten voor apparatuur voor de coöperaties
• de opening van enkele opleidingscentra in Zuid Bénin.
Van beide onbaatzuchtige en uitermate betrouwbare Maries, die wij persoonlijk kennen, die we regelmatig – geheel op eigen kosten – bezoeken en die ook in Nederland zijn geweest, weten we dat elke Euro ten goed komt aan de projecten.

Maar de huidige bijdragen van sponsoren en gemeente zijn natuurlijk hoogst onvoldoende. Vaak kunnen wij projecten, die een aanzienlijke financiële bijdrage vragen, zoals onlangs voor het opvangen van de gevolgen van overstromingen in Bénin, slechts in beperkte mate ondersteunen. Daarom willen we de komende jaren een extra beroep doen op individuele personen en bedrijven om ons gedurende enkele jaren structureel te steunen. Met het oog daarop hebben we een folder samengesteld, waarin de verschillende door ons ondersteunde projecten worden beschreven, met inbegrip van de bereikte resultaten.
In de folder wordt ook aangegeven dat kleinschalige projecten als door ons ondersteund, een grote impact hebben op het leven van mensen en kinderen in Afrika.

Bekijkt u de folder eens goed en overweegt u of u één van de projecten zou kunnen ondersteunen. Wij vragen geen exorbitante bijdragen, we denken eerder in de orde van grootte van € 100,= tot 150,= voor individuele sponsoren en € 2.000,= tot € 5.000,= voor bedrijven. Het Burgercomité is een ANBI-instelling, waardoor giften aftrekbaar zijn van de belasting.

We hopen van harte dat u de folder leest en u laat overtuigen van de de noodzaak en zin van een bijdrage aan deze Woerdense projecten.
Wij wensen u een vredig Kertsfeest.


Met vriendelijke groet,
Namens de Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking,

Woerden, Steinhagen,

Hans Schmidt, burgemeester                                                       Klaus Besser, Burgermeester


Tieneke Lander-Riemersma, voorzitter           Holger Twistel, voorzitter

Bijlage: folder Burgercomité Woerden-Steinhagen

Secr. Essenlaan 57, 3442 JG Woerden , tel. 0348 429045;
email: lanfrand@cs. com, Www. Burgercomitéwoerden.nl
bank: 93 09 04 508 t.n.v. Burgercomité woerdenFOLDER BIJ BRIEF AAN WOERDENSE BEDRIJVEN
BURGERCOMITE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
WOERDEN

                                                   

Ondersteun één van onze projecten

Het Burgercomité ontwikkelingssamenwerking Woerden ondersteunt alleen projecten in de armste landen van Afrika

1. Het project van Marie Adegnika en Marie Legba uit Bénin
In Bénin aan de West Afrikaanse kust, sterven veel ouders door ziektes als aids en malaria. Hun kinderen blijven achter als wees.
Veel kinderen zijn door het wegvallen van één of meerdere ouders ernstig verwaarloosd. Twee organisaties werkzaam in het zuiden van Bénin onder leiding van twee bijzondere vrouwen, Marie Adegnika en Marie Legba, trekken zich het lot aan van deze en zorgen voor de opvang ervan, bij hen thuis, bij familie of in opvangcentra. Het Burgercomité ontwikkelingssamenwerking Woerden steunt deze vrouwen al vele jaren. Sinds enkele jaren staat het verstrekken van minimaal 46 beurzen van € 140,00 voor wees- of ernstig verwaarloosde kinderen centraal. De beurzen zijn bestemd voor onderwijs (schoolgeld, school-benodigdheden), maaltijden, gezondsheidszorg en begeleiding van deze kinderen. Aldus kunnen deze kinderen door onderwijs en scholing leren zichzelf te redden en een toekomst op te bouwen. En.....iedere Euro gaat naar de kinderen!

2. Andoharano, Madagaskar
Het project Andoharano van de stichting Ezaka (gesteund vanuit de stichting Ezaka in Harmelen, gemeente Woerden) is één van de
omvangrijkste projecten, welke het Burgercomité ondersteunt. Begonnen in 1993 als een landbouwnederzetting op een heuvelachtig stuk land van 20 ha, dat in 1999 eigendom is geworden, is dit project uitgegroeid tot een indrukwekkende gemeenschap met 55 ha, waarin naast landbouw, pluimveeteelt,viskwekerij ook verkoop van eigen producten (onder meer landbouw- en handwerkproducten), onderwijs en beroepopleiding worden georganiseerd. Het Burgercomité ondersteunt in het bijzonder het onderwijs en de beroepsopleiding.

3. Samaritan
In Malawi zet de stichting Samaritan zich in voor het ondersteunen en beschermen van straat- en weeskinderen. Ten gevolge van aids zijn er momenteel één miljoen weeskinderen in Malawi. De stichting legt de nadruk op het recht van deze kinderen op een menswaardig leven, op onderdak en voeding, op onderwijs en opleiding, gezondheidszorg en sport. De stichting heeft een aantal hostels en een school gebouwd voor deze kinderen.

4. Kundalila, Zuid Afrika
In Zuid Afrika wordt nauw samengewerkt met de stichting Kundalila van dr. A. van der Maas, die vroeger als arts was verbonden aan het Hofpoortziekenhuis in Woerden. Mevrouw Maas zet allerlei projecten op voor weduwen en wezen en aids-patiënten, c.q. projecten ter preventie van aids. In 2008 hebben we financiële steun verleend voor het Phakama Care Centre, waar vrouwen een beroep leren om in hun bestaan te kunnen voorzien.

5. Salus Oculi, Ghana
Ghana is het land waar veel projecten worden gesteund, vooral vanuit Steinhagen.
In Afrika worden veel mensen blind door oogziektes. In de oogkliniek van Oyoko worden arme blinden en vooral kinderen behandeld en geopereerd, zodat zij weer kunnen zien. Verschillende artsen uit Duitsland werken daar enkele weken gratis en opereren vele patiënten onder moeilijke omstandigheden.

6. Burkina Faso
De laatste jaren steunen wij ook een project van de stichting Faso, werkzaam in Burkina Faso. Dit project bestaat uit drie componenten:
* onderwijs (zorg voor vooral basisonderwijs)
* water: de aanleg van waterpompen
* (beroeps)onderwijs: (timmerman, metselaar, metaalbewerker).

7. Stichting Buiten de grenzen
Deze stichting is actief in Batié, in het zuid oosten van Burkina Faso, een streek gekenmerkt door een hoge graad van analfabetisme.De stichting heeft reeds twee onderwijsprojecten gerealiseerd met de hulp van verschillende ontwikkelingsorganisaties en dank zij fundraising. Ook is ondersteuning verleend voor een radiostation, dat informatie verstrekt over gezondheidszorg, zoals besnijdenis en hygiëne, en de bevolking waarschuwt voor het ronselen van kind soldaten door slavenhandelaars uit de door oorlog geteisterde Ivoorkust. Door de nieuwe zendmasten zal het station veel groter bereik krijgen. Voorlichting door middel van de radio is van wezenlijk belang in dit gebied met zoveel analfabeten.
8. Bouwen met de Bouma's, Zambia
Dit project is een activiteit van de drie kerken uit Harmelen, die tezamen met de Boumafamilie missionaris Johannes Bouma steunen met daad-kracht en financiële middelen. Elk jaar gaat een groep vanuit Harmelen helpen in Koala. In 2010 heeft de stichting een school voor gehandicapten gebouwd. Voorts is een dubbel klaslokaal gebouwd voor de Chilombo Basic School en ingericht en is een waterput aangelegd. Een heel bij-zonder project waarbij vele vrijwilligers zijn betrokken.

Bank nr. 93 09 04 508 t.n.v. Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden

secretariaat: Essenlaan 57
3442 JG Woerden
mail: lanfrand@cs.com – 0348 419045
website: ww.burgercomitewoerden.nlPROJECT MOTHER OF MERCY: OPNIEUW VERNIELINGEN AAN SCHOOL
9-5-2011
In de nacht van 20 op 21 april zijn opnieuw vernielingen aangericht aan het schoolgebouw van het Mother of Mercy Centre.
Bijgaande link leidt naar een Duitse publicatie hierover.
www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,760612,00.htmlFUNDRISING DINNER UITGESTELD

9-5-2011
Om diverse redenen zijn wij helaas genoodzaakt het voor 14 mei aanstaande geplande fundrising dinner uit te stellen naar het najaar. Zodra meer bijzonderheden bekend zijn kunt u die hier lezen.
 


UITNODIGING FUNDRAISING DINNER OP 14 MEI 2011

Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden
Essenlaan 57, 3442 JG Woerden; tel. 0348 419045
email: lanfrand@cs.com
website: burgercomitewoerden.nl
bank: 93 09 04 508


Rotaryclub Woerden Oude Rijn, Burgercomite, Ontwikkelingssamenwerking Woerden in samenwerking met Sinar Maluku.

Fundraising dinner 14 mei 2011

Op 14 mei 2011 organiseren Rotaryclub Woerden Oude Rijn en het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden
in nauwe samenwerking met Sinar Maluku een fundraising dinner ten behoeve van wees- en ernstig verwaarloosde
kinderen in Bénin. Het Burgercomité geeft gedurende zes achtereenvolgende jaren beurzen voor minimaal 46 kinderen,
die daardoor onderwijs kunnen volgen, voldoende voeding en sociaal-medische zorg krijgen.


Het project in Zuid Bénin wordt belangeloos geleid door twee geweldige vrouwen Marie Adeginka en Marie Legba, met wie het Burgercomité al jaren samenwerkt. De beurzen bedragen 140,00 Euro per kind.

Het fundraising dinner is bedoeld om extra gelden bijeen te brengen voor dit meerjarig beurzen programma.

Tijdens het dinner zal een schilderij van Ido Vunderink, dat hij belangeloos beschikbaar stelt, via een Amerikaanse veiling bij opbod worden gekocht. Dit houdt in dat velen aan het schilderij mee betalen en dat het uiteindelijk voor een kleine prijs kan worden
gekocht. Zie hieronder voor een foto van het schilderij en de maker, Ido Vunderink.

Het fundraising dinner, een Indische rijsttafel,vindt plaats op 14 mei 2011 om 18.00 uur in het wijkgebouw van Molenvliet waar de Molukse gemeenschap van Sina Maluku onze gastheer zal zijn.

De kosten bedragen 50,00 Euro per persoon.

Aanmelden uiterlijk 5 mei bij:
Frans Lander,
lanfrand@cs.com / tel. 06 18320568
Hier ziet u het mooie, ingetogen stilleven (bloemen in een vaas) dat Ido Vunderink belangenloos beschikbaar stelt voor een openbare verkoop tijdens het fundraising dinner van 14 mei as. in wijkcentrum Molenvliet.
Vergeet niet u in te schrijven!
 
VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE BURGERCOMITÉS VAN STEINHAGEN EN WOERDEN OP 3 APRIL 2011

BURGERCOMITE ONTWIKKELINGSSAMENWERKING WOERDEN

 Minutes of the common meeting of 3 April 2011of the Citizens’ Committees of Steinhagen and Woerden at the City Hall of Woerden


Present: Tieneke Lander, chair and Heilke Kunter, Barbara Hillebrecht, Marja Verhagen, Marijke Willems, Jaap van der Does, Wijnand van der Hoef, Rumy van den Heuvel, Harald Kunter, Hendrik Langen, Joop Vianen and Frans Lander (@)

Letters of Regret by: Holger Twistel and Eckart Enkemann

 1. Welcome and opening of the meeting by Tieneke Lander. She welcomes the members of both committees, in particular the delegation of the committee of Steinhagen. She notes the successful saturday afternoon (25 Years Burgercomité) in Concordia and the excellent evening at Marja’s home and expresses her gratitude toward Marja and Henk and Wijnand.

Heilke Kunter also expresses her gratitude for the 25  years celebration and the friendly reception at Marja's house.

2. Communications
Joop informs us about the request of the Foundation Faso to sign a petition in which the Dutch Minister Ben Knapen (Development Cooperation) is urged to maintain Burkina Faso on his list of supported countries. It is decided that the petition will be signed by both committees.

We have received congratulations of Andoharano (Madagascar) and A.F.A.P. (Marie Adegnika, Bénin) and MOV Harmelen.

3. On going projects
Heilke comments the projects described in the Newsletter of the committee of Steinhagen. (see also the Newsletter)

3.1. Kenya
Mother of Mercy

Eckart has to be  often in Kenya; it is important that he assists Charles Nyakundi. Charles, his family and staff have been threatened. Eckart has also to start the restoration of the school building. A special Momece Welfare Association has been founded as bearer of the project.

In the main time support has been requested by the German Ministry of economic cooperation and development (BENGO). The committee has collected some money to cover the travel expenditure of Eckart. A discussion on fund-raising and its  transparency has been initiated within the committee.

Heinz is wondering if contact could be established with the Rotary club in Halle, since this club has members from Steinhagen. Frans is willing to support this.

Marijke notes that, given the economic crisis, large companies are more reluctant to donate substantial gifts. Today projects are often happy with smaller gifts.

Different possibilities for fund raising are mentioned such as:

 • the sale of world maps
 • benefit concerts
 • quiz for school
 • the auction of  painting
 • enterprises which want to support projects

Is is decided that every meeting of the committees will start with a brainstorm of 10 minutes about fund raising and sponsor activities.

3.2. Ghana, Sans Oculi

Harald mentions the problem that the doctors of Sans Oculi almost stay for a short time.. Furthermore there is a lack of eyeglasses. A German optician will probably go to Ghana to assist the clinic. The  Westfälischen Kinderdorf needs a bus to transport the school children.

Every one is asked to look for a second hand bus.

3.3. Kenia, St. Joan Pre school, Nairobi

This school operates with minimal resources.  A new school has top be be build. Land has already been acquired on the edge of the slum of Nairobi.

3.4. Bénin,

Heinz informs us that funds are needed for the construction of a secondary the school   (Bethleem School ?)  (detailed plans are available; € 33.000,= is needed.) Financial support is welcome, also from the committee of Woerden.

4. Website and Flyers

Heilke is working to enhance and to actualise the website of the committee of Steinhagen.

Hendrik explains that he is busy designing flyers for each project and shows us an example.

Although the flyers are for distinguished projects, he uses an overall concept that guarantees  some recognisable uniformity for the Committees projects.

The committee of Steinhagen has also printed special visit cards.

5. New projects

There are no new project proposals from Steinhagen

The committee of Woerden proposes the following projects:

5.1. Andahorano (Ezaka), Madagascar

Ezaka has submitted  a project for extra school furniture in Andoharano. Because of budget restrictions by the government, the foundation has to find money for the purchase of schoolbooks. € 1.878,= for school books and notebooks is requested. This amount is granted.

5.2. Bénin: grants for orphans and vulnerable children

44 grants à € 140,= ( € 3.200,= for each organisation of both Maries) € 6.400,=   This is granted.

Furthermore Marie Adegnika has requested € 6.107,00  for a new start up of agriculture  and for the restoration of the destructed houses. After thorough discussions it is decided to transmit € 2.000,=  and to ask more detailed information about the emergency aid.

We also have to investigate if Marie Legba needs emergency aid. Frans has sent her already a message.

5.3. The committee of Steinhagen has donated € 1.000,= at the occasion of the 25th anniversary of the committee of Woerden.  It is decided to transmit € 500,=  to both Maries as emergency aid.

 4.   Finance

Financial overview 2011

left over 2010 - (Bénin)                                                       € 8.307,=

Subvention Woerden:                                                         € 6.000,=

Contribution Roche                                                            € 5.000,=

Donation Regentencollege (earmarked)                       € 3.100,=

Fund-raising Rotary 14 May 2011                                          p.m.

Donations                                                                             €    750,=

Donation of the committee of Steinhagen                      € 1.000,=

Donation of Klaus Besser                                                  €    100,=

Total :                                                                                      € 24.257,=

 

Expenditure:

earmarked projects:

Samaritan                                                                               €  2.500,=

Orphans of Bénin :                                                                €  6.400,=

other projects:

Ezaka, Madagascar                                                              €  1.878,=    

Bénin – emergency aid  Marie Adegnika                          €  2.500,=

                                             Marie Legba                               €      500,=

Total:                                                                                        €  13.778,=

 

     Earmarked for Bénin                                                       €  8. 307,=

     still availble-                                                                       €  2.172,=

                                                                      

4.1. The draft Budget 2011 of the Community of Woerden.

The subvention of the local authorities of Woerden has been decided for a longer term (€ 6.000,=). The subvention of Steinhagen has to be decided each year by the Community  Council.

4.2. Woerden Millennium community

In the fall the Millenniumplatform will organise a symposium on sustainable entrepreneurship together with the Rabobank, the different associations of enterprises and the local authorities. Furthermore the Platform will be present on the traditional cow Market in October to promote awareness about the Milennium goals.

(See the website: www.Woerdenmillenniumgemeente.nl)


5. On behalf of the Steinhagen Committee Heilke expresses her sincere gratitude for the   excellent reception in Woerden during this weekend. As token of this gratitude each member of the committee of Woerden receives a  German sausage.

6. Next common meeting: 8 and 9 October 2011 in Steinhagen


 BRIEF NAAR KENIA

Voor de bouw van een middelbare school in de sloppenwijken rond Nairobi, Kenia, had het Burgercomité Ontwikkelingssamenwerking Woerden in 2009 een royale gift van de Stichting Woningbouw Weidegebied (SWW) ontvangen( €5.000,=). Deze school Mother of Mercy vangt grote groepen straatkinderen op en zorgt voor hun onderwijs. Het centrum werd in 2001 gesticht en biedt thans aan 1400 kinderen eten, kleding, medische verzorging en onderwijs en opleidingen. Meer dan 30 leerkrachten verzorgen het onderwijs. Het project wordt intensief begeleid vanuit het Buergerkomitee Entwicklungszusammenarbeit uit Steinhagen. De heer Enkeman van het Burgercomité uit Steinhagen zet zich met bewonderenswaardige ijver in voor dit project. Helaas is de school overvallen en ernstig beschadigd. Herstelwerkzaamheden zijn in volle gang. Grondspeculatie door projectontwikkelaars lijkt de achtergrond van deze overval. Het proces dat Mother of Mercy hierover wordt keer op  keer ernstig vertraagd, waardoor de daders nog niet zijn gestraft. Vanuit de Nederlandse ambassade in Nairobi is hulp verleend. In onderstaande brief van doet Enkeman een manhaftige poging om de procesgang te bevorderen en om schadevergoeding te verkrijgen. Zulke brute overvallen dienen bestraft te worden. Daarom heeft onze voorzitter, Tieneke Lander, de onderstaande brief mede-ondertekend.


Städtepartnerschaft
Steinhagen Woerden

Gemeinde-Bürgerkomitee für Entwicklungszusammenarbeit Steinhagen
Am Pulverbach 25 • 33803 Steinhagen - Germany

Gemeinde-Bürgerkomitee für
Entwicklungszusammenarbeit
Steinhagen

Tel.: 05204 / 99 71 24
Fax: 05204 / 99 72 25